Savlend

Kundkännedom

Savelend måste enligt Penningtvättslagen ha tillräckligt mycket kännedom om våra kunder för att kunna förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Om du inte besvarar frågorna nedan kan det tyvärr innebära att du inte kommer kunna fortsätta använda våra tjänster. Denna KYC används för SBL Finans AB

Om du har frågor kring detta går det bra att kontakta kundtjänst.

Företagsuppgifter
Kontaktperson
Fråga 1. Uppgift om skattskyldighet i utlandet

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte, baserat på den amerikanska lagen FATCA (Foreign Account Tax Compliande Act). Syftet är att hindra skatteflykt från USA. Avtalet innebär bl.a. att finansiella företag ska identifiera vilka kontohavare (privatpersoner och företag) som är skattskyldiga i USA.

Är företaget skattskyldigt i USA enligt amerikansk lagstiftning (t.ex. på grund av hemvist, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan omständighet som t.ex. delägarbeskattade juridiska personer, aktiebolag registrerat i USA och truster)?

Fråga 2: Är bolaget etablerat i något annat land än i Sverige? Om, vilket?
Fråga 3. Är företaget ett finansiellt institut?

Det innebär att företaget är ett kreditinstitut , värdepappersbolag, fondbolag eller någon annan typ av företag som innehar och/eller förvaltar finansiella tillgångar åt någon. Om Nej besvara även 'Fråga 3'

Fråga 4. Är företaget en aktiv icke‐finansiell enhet?

Ett företag definieras som aktiv icke‐finansiell enhet bl.a. om något av följande stämmer:

  • minst 50% av företagets inkomster före skatt kom från försäljning av varor och/eller tjänster under föregående räkenskapsår,
  • företaget är, eller ägs av stat, kommun eller landsting, eller
  • företagets eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad värdepappersmarknad.
Fråga 5. Passiv icke‐finansiell enhet

Ett företag som inte är ett finansiellt institut eller en aktiv icke‐finansiell enhet är passiv icke‐finansiell enhet.

För företag som är passiva icke‐finansiella enheter måste Savelend ta reda på om någon av de verkliga huvudmännen (dvs. ägare vars ägarandel överstiger 25%) eller person som har bestämmande inflytande (t.ex. VD eller styrelseledamot) är skattskyldiga i USA, s.k. US Persons. Till US Persons räknas även personer som är bosatta i USA, amerikanska medborgare , innehavare av amerikanskt uppehålls‐ och arbetstillstånd (s.k. Green card) och företag som är registrerade i USA. Om så är fallet måste personens TIN (Taxpayer ldentification Number) uppges.

Har företaget några US-personer?

Fråga 6. Uppgift om kontanthantering

Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism måste Savelend fråga om företaget har kontanthantering.

Fråga 7. Uppgift om valutaväxling m.m.

Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism måste Savelend fråga om företagets verksamhet innefattar valutaväxling , betalningsförmedling, betalplattformar eller virtuella valutor.

Fråga 8. Bransch

Savelend kommer vidare bedöma att vissa kunder som har kopplingar till sektorer som är förknippade med en högre risk för korruption, penningtvätt eller finansiering av terrorism, medför hög risk för penningtvätt. Information avseende vilken bransch kunden hör till inhämtas från kunden under ansökningsprocessen. Sådana högriskkunder är personer som arbetar inom någon av följande branscher:

Fråga 9. Ägare

Finns det ägare (juridisk eller fysisk person) till mer än 25 % av röst‐/ägarandelarna eller motsvarande?

Om någon delägare är en juridisk person, vänligen ange vem som kontrollerar mer än 25 % av röst‐ eller ägarandelarna eller motsvarande i den juridiska personen. Redovisa ner till en eller flera fysisk person/er.

Finns det någon enskild ägare till mer än 25 % av röst‐/ägarandelarna eller motsvarande?

Fråga 10. Verklig huvudman

Finns det ägare (juridisk eller fysisk person) till mer än 25 % av röst‐/ägarandelarna eller motsvarande?

Finns det någon annan person än ägare angivna ovan som på annat sätt utövar kontroll över den juridiska personen (s.k. verklig huvudman)?

Finns det någon fysisk person som på annat sätt utövar kontroll över den juridiska personen?

Fråga 11. Person i politiskt utsatt ställning

Med person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses person som har/har haft ledande offentlig funktion/ställning. Är/har någon av ovanstående personer eller firmatecknarevarit varit en PEP de senaste 18 månaderna? (Om Ja skickar kundtjänst ut en PEP‐blankett)

Är någon av ovanstående eller firmatecknaren och 1) närstående eller 2) har ett affärsförhållande till en PEP? (Om Ja skickar kundtjänst ut en PEP‐blankett)

Fråga 12. Varifrån kommer den juridiska personens pengar och/eller värdepapper?

Du kan välja flera alternativ

Fråga 13. Äger den juridiska personen pengarna och/eller värdepapperen?

Den juridiska personen måste äga de pengar/värdepapper som sparas/investeras.

Fråga 14. Hur stora kommer insättningarna att vara per år?
Fråga 15. Hur ofta kommer insättningar att ske?
Fråga 16. Varifrån kommer överföringarna/insättningarna?

Du kan välja flera alternativ

Fråga 17. Vad är syftet med investeringen?

Du kan välja flera alternativ

Fråga 18. Ladda upp registreringsbevis

För att säkerställa att du har rätt att företräda företaget behöver vi ett registreringsbevis som är maximalt 30 dagar gammalt. Du finner detta via verksamt.se. Godkända filer är PDF och JPG

Du måste fylla i alla fält först.

Var vänlig kontrollera uppgifterna.